مولفین: دکتر مالک امینی، دکتر آریان شمیلی، دکتر قاسم فلاح زاده، هاوری رحیم زادگان(ویراستار)
انتشارات ستایش هستی
نوبت چاپ: دوم
چاپ اول: 1390
چاپ دوم:1398
شابک: 978-622-6445-15-3

فهرست مطالب:
• فصل اول: مقدمه
• فصل دوم: پایه ی تئوریکال
• فصل سوم: فرآیند کاردرمانی
• فصل چهارم: مداخلات زودهنگام
• فصل پنجم: درمان آسیب های حرکتی
• فصل ششم: درمان آسیب های بینایی و حسی
• فصل هفتم: درمان آسیب های شناختی
• فصل هشتم: درمان اختلالات ادراکی
• فصل نهم: بازگشت به منزل
• فصل دهم: ارزیابی