مولفان: دکتر قاسم فلاح زاده – زهرا جهانگیری – دکتر مالک امینی – آریان شمیلی
با نظارت: دکتر افسون حسنی مهربان

انتشارات : ستایش هستی
سال چاپ: 1392
شابک: 978-600-7456-04-0

فهرست مطالب کتاب:
• فصل اول: واحدهای سازنده، ساختار و عملکرد، بافت‌های حمایتی، عضله و عصب
• فصل دوم: واژه‌شناسی حرکت
• فصل سوم: سیستم عصبی مرکزی، مغز و نخاع
• فصل چهارم: سیستم اعصاب محیطی، اعصاب مغزی و نخاعی
• فصل پنجم: حركات وضعيتی: شانه و آرنج
• فصل ششم: حركات دستكاری: ساعد، مچ و دست
• فصل هفتم: عصب‌دهی اندام فوقانی
• فصل هشتم: حمايت و به جلو راندن اندام تحتانی
• فصل نهم: اعصاب اندام تحتانی
• فصل دهم: وضعيت قائم بدن و تنفس: تنه
• فصل یازدهم: زمينه‌های حسی برای حركت
• فصل دوازدهم: كنترل حركتی
• فصل سیزدهم: مهارت‌های و توانايی‌های اكوپيشنال